Estonian Relief Committee
Eesti Abistamiskomitee USA's
EST ENG
Kui te soovite taotleda rahalist toetust Eesti-Ameerika või Eesti organisatsioonile, üksikisikule või projektile, palun esitage kirjalik avaldus kogu nõutud informatsiooniga.

Kõik toetuste taotlused tuleb esitada kirjalikult Eesti Abistamiskomitee toetuste juhataja nimele kas emaili teel või paberkandjal. EAK kontaktandmed leiate kontaktide  lehelt. Eelistatud on ingliskeelsed avaldused vastavalt USA arvepidamisnõuetele.

Juhatus teeb kõik otsused kooskõlas toetuse taotluse vastavusega EAK tegevusalustele ja eelarve suurusele.

Toetuseks saadud vahendite kasutamise ajal või pärast kasutamist on toetuse saaja kohustatud esitama kirjaliku(d) tõendi(d), et toetus on kasutatud ettenähtud heategeval eesmärgil.
                                            *  *  *  *  *  *  *  *
EAK ei rahasta stipendiume. Palun võtke kontakti
Eesti Üliõpilaste Toetusfondiga USA-s. Muid võimalikke toetusi võib leida Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides lehelt.
Nõuded kirjalikule toetustaotlusele:

1. Kontaktandmed
Organisatsioonidele:
- esindaja nimi, aadress, telefon, email
- organisatsiooni nimi, aadress, telefon, email, koduleht
- organisatsiooni registreerimisnumber (USA's IRS EIN; Eestis MTÜ#)
- organisatsiooni omandisuhe (USA's: 501(c)#,  mittetulundusühing, ...)
Eraisikutele: nimi, aadress, telefon, email.
2. Heategevuslik eesmärk ja kuidas see vastab EAK tegevuspõhimõtetele.
3. Projekti kirjeldus, mis sisaldab tegevuskava ja keda ning kui palju inimesi toetatakse.
4. Kogu projekti eelarve, kaasaarvatud teised projekti finantseerijad.
5. EAK-lt taotletav summa ja kirjeldus, millal ja kuidas toetusraha kulutatakse.
6.Toetusrahade ülekande andmed
- Välismaal (ainult panga kaudu): Panga nimi, aadress ja SWIFT/BIC kood; Saaja nimi, aadress, pangakonto number/IBAN; konto tüüp
- USA’s (tšekk või Internet panga kaudu): Kellele tšekk tuleb väljastada; postiaadress kuhu tuleb saata; email (kui soovite Interneti kaudu)
7. Toetusrahade kättesaamise kinnitus tuleb saata emaili kaudu: grants@estoreliefusa.org
8. Kirjalik nõusolek tõestada EAK-le emaili kaudu grants@estoreliefusa.org
90 päeva jooksul kirjaliku tõendi et ja kuidas toetusrahad kulutati, kaasarvatud väljamakstud summade kviitungid
Download
Online